Módní a bytové doplňky vyrábíme dle přání zákazníka. U výrobků na zakázku vždy požadujeme platbu předem. Děkuji za pochopení. BAVLNĚNOU PŘÍZI A GALANTERII OD 1.1.2020 ZAKOUPÍTE NA NAŠEM DRUHÉM E-SHOPU WWW.JUSKUVDESIGN.CZ

Raklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

SINGLE SHOP s.r.o.

jednatel HANA SLADKÁ

se sídlem Šafaříkovo náměstí 8, 400 03 Ústí nad Labem

identifikační číslo: 08003360

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.juskuv.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.V souladu s ust. § 13 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, informuje tímto prodávající spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

 

2. ROZSAH PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2.3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

3. LHŮTA K UPALTNĚNÍ PRÁVA

3.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3.2. Ustanovení odstavce 1) se nepoužije u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1. Má –li věc vady a lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

4.2. Má-li věc vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, tj. zejména pokud je vada neodstranitelná. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit odsmlouvy.

4.3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

4.4 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

4.5. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenouslevu.

 

5. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

5.1. Prodávající přijímá reklamace na výrobnu SINGLESHOP s.r.o. zaslanou na adresu Šafaříkovo náměstí 8, 400 03 Ústí nad Labem.

5.2. Pro účely rozhodnutí o reklamaci je nutné, aby bylo reklamované zboží prodávajícímu předáno k posouzení. Kupující je povinen prokázat prodávajícímu, že u prodávajícího věc zakoupil.

5.3. Prodávající spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

 

6. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

6.1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

6.2. Prodávající spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Tento řád nabývá platnosti a účinnosti ode dne 1. ledna 2019

VÝŠE UVEDENÉ PLATÍ I PRO ZÁKAZNÍKY Z SK